VI. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРИЕМА НА ПАЦИЕНТИ И ДИСПАНСЕРНО НАБЛЮДЕНИЕ НА ЗАБОЛЕЛИТЕ ОТ ЗЛОКАЧЕСТВЕНИ НОВООБРАЗУВАНИЯ В КОНСУЛТАТИВНО ДИАГНОСТИЧНИЯ БЛОК

Чл. 23 /1./ Приемът на пациенти за болнично лечение се осъществява в приемно-консултативни кабинети на КДБ, в който чрез прецизиране основаващо се на критерии за спешност и неотложност пациентите:

 1. се приемат незабавно;
 2. се включват в “лист на чакащи”, чрез който се планира датата на приема;
 3. се връщат когато нямат показания за хоспитализация на изпратилите ги лечебни заведения и общопрактикуващи лекари с указание за лечение в извънболнична обстановка;

                 /2./ В деня на хоспитализацията лекарят от съответния приемно – консултативен кабинет извършва или назначава:

 1. Попълване на изискуемата медицинска документация;
 2. Провеждане на необходимите диагностични изследвания, а в случаите на спешност и съответни медицински манипулации;
 3. Пълна или частична санитарна обработка, като стриктно се спазва регламентираната в Правилника за вътрешен ред организация за движение на потока и хоспитализацията;

         /3./ Когато се налага приемане на пациенти след определеното работно време  на приемно – консултативния блок,  приема се  извършва от дежурен лекар в стационарите или лекаря на разположение.

           /4./ Отказът на пациента да бъде приет в „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково след информирането му от специалист за нуждата от това, включването му в листа на чакащите или отказът му да бъде включен в него, както и отказът му да продължи започналия престой в лечебното заведение се документират задължително писмено срещу подпис или друг инициализиращ знак на пациента.

   Чл.24 /1./ Диспансерно наблюдение се провежда на всеки заболял от злок. новообразувание с настоящ адрес в обслужвания район на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково.

            /2./ Лицата с доброкачествени новообразувания, преканцерози и карцином in situ се обособяват в отделна група и се проследяват до една година след проведеното лечение.

           /3./ Диспансерното наблюдение се осъществява от съответния специалист по профила на заболяването.

          /4./ Активното наблюдение на болните е в полза на пациента и продължава да края на живота му.

VII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДИАГНОСТИЧНАТА, ЛЕЧЕБНАТА И РЕХАБИЛИТАЦИОННА ДЕЙНОСТ В СТАЦИОНАРНИЯ БЛОК

Чл.25./1./ Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност  в „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково се осъществява в консултативно – диагностичният и стационарен блок.

/2/.Лечебното заведение  осигурява  24- часово непрекъснато изпълнение на лечебната дейност в стационарните отделения.

/3/При необходимост от прилагане на диагностични, лечебни и рехабилитационни методи, които не могат да бъдат осъществени в „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково пациентът се насочва към друго лечебно заведение с областен, между областен или с национален обхват с негово съгласие.

Чл.26 /1./ Диагностичната, лечебната и рехабилитационната дейност във всяко стационарно отделение на към „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково се осъществява от екип с ръководител началник отделението, който е лекар с призната специалност, отговаряща на профила на отделението и старша медицинска сестра (акушерка), която е бакалавър по здравни грижи.

            /2./ Екипът се състои от лекари, медицински сестри, акушерки.

      /3./ Съставът на екипа по ал. 2 се определя от управителя на към „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково по предложение на началника на отделението и в съответствие с медицинския стандарт по специалността.

         /4./ Длъжностните характеристики на работещите в „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково  се утвърждават от управителя на лечебното заведение, по предложение на началника на отделението.

         /5./ Началник отделението:

1. Предлага и дава съгласие за назначаването и освобождаването на кадрите в повереното му звено;

2. Планира, организира, контролира и отговаря за цялостната медицинска дейност в структурата, която ръководи;

3. Отговаря за икономическата ефективност на звеното;

4. Отговаря за информационната дейност на звеното;

5. Планира и организира дейностите по учебния процес на студенти и следдипломното обучение на медицинските специалисти в звеното, което ръководи;

6. Създава условия за изпълнение на научни програми на лечебното заведение в звеното, което ръководи;

7. Отчита своята дейност пред управителя.

          8.Изготвя на Правилника за вътрешен ред в отделението;

                  /6./ Старшата медицинска сестра/акушерка/ отговаря за:

 • Общите и специфични грижи за болния;
 • Изпълнението на синхронизирания денонощен график за режима на болните – тоалет, закуска, подготовка за визитация, извършване на лекарски назначения, обяд, почивка, посещения, подготовка за следобедна визитация, вечеря, сън и др.;
 • Спазване на хигиенните и противоепидемични правила от страна на персонала и болните;
 • Снабдяването на отделението с болнична бельо, консумативи, дезинфектанти и други материали, необходими за поддържане на образцов болничен бит;

                      /7./ Колегиум състоящ се от всички специалисти с висше медицинско и не медицинско образование и старшата медицинска сестра, консултира началник отделението по:

 • Съставянето на годишния план и отчет за цялостната дейност на отделението;
 • Налагащи се промени в организацията на диагностичните и лечебни дейности и грижите за болните, на тяхната координация и оптимизиране в медицински и икономически план;
 • Организацията и провеждането на следдипломна квалификация на работещите в отделението;

Чл.27/1./При хирургични интервенции, обща анестезия, инвазивни и други диагностични  и терапевтични методи, които водят до повишен риск за живота  и здравето на пациента или доверменна промяна на съзнанито му, информацията по чл.88 от ЗЗ  и информираното съгласие  се представят в писмена форма.

                      /2./Дейностите по предходната алинея могат да бъдат извършвани в полза на здравето на пациента без писмено информирано съгласие само когато непосредствено е застрашен живота му и:

 • физическото и психичното му състояние не позволяват изразяване на информирано съгласие
 • е невъзможно да се получи своевременно информирано съгласие от родител, настойник или попечител от лицето по чл.87, ал.5 от ЗЗ от дирекцията по чл.87, ал.6 от ЗЗ, или от лицето по чл.162, ал.3 от ЗЗ в случаите, когато законът го изисква.

                     /3./За лицата с психични разстройства  и установена неспособност за изразяване на информирано съгласие дейностите по ал.1 могат да се извършват само след разрешение от комисията по  медицинска етика и след вземане съгласието на законните им представители или от ръководителя на лечебното заведение, когато няма създадена комисия.

Чл.28.Лекуващия лекар е длъжен да информира пациента относно

– здравословното му състояние и необходимостта от лечение

– заболяването, по повод на което е потърсил здравна помощ, неговата прогноза

– планираните профилактични, дигностични, лечебни и рехабилитационни дейности, както и рисковете свързани с тях

– диагностичните и терапевтични алтернативи

– името, длъжността и специалността на лицата, които участват в диагностично- лечебния процес

Чл. 29 /.1/ Пациентите лекувани в „СБАЛО – Хасково“ ЕООД имат право:

 1. Да бъдат информирани за характера на заболяването им, за смисъла на необходимите изследвания и лечение, за причините налагащи хоспитализация и за мерките, които следва да провеждат за предпазване от рецидиви и усложнения;
 2. Да приемат или отхвърлят предлаганото им лечение;
 3. Да бъдат запознати с Правилника за вътрешния ред в отделението, в което се лекуват;
 4. Да бъдат своевременно изследвани и лекувани чрез прилагане на съвременни методи и средства, а съпътстващите грижи да се полагат с необходимата вещина, внимание и уважение;
 5. Да се гарантира тайната на данните за болестното им състояние;
 6. Да се възползват от подкрепата на семейството и близките си по време на болничното лечение;
 7. Да поддържа връзка с живота  извън болницата чрез предоставянето им на възможност за телефон, комуникации и свиждане, съгласно Правилника за вътрешния ред;

                  /2./ За лицата, които не са навършили 18г. или са под попечителство, правата по ал.1 се предявяват от техните законни представители.

Чл.30 /1./ Пациентите, лекувани в „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково са длъжни:

 1. Да съдействат на лекуващите лекари и на дежурния медицински и помощен персонал за своевременно провеждане на изследванията, лечението и съпътстващите грижи;
 2. Да се отнасят с необходимото внимание и уважение към персонала на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково;
 3. Да спазват Правилника за вътрешния ред;
 4. Да съблюдават правата на другите пациенти;

                /2./ Задълженията по ал.1 на ненавършилите 18г. и на поставените под попечителство се дължат от тях дотолкова, доколкото те разбират характера и значението на постъпките и могат да ги ръководят.

VIII. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПРИ ИЗПИСВАНЕ НА ПАЦИЕНТ ОТ  „СБАЛО – ХАСКОВО“ ЕООД –ГР.ХАСКОВО

Чл.31. Хоспитализиран в „СБАЛО – Хасково“ ЕООД  пациент се изписва при:

1. Приключване на лечението му или когато то може да продължи в извънболнични условия по решение на началник отделението.

2. Волеизява на пациента, а когато той не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство – волеизява от неговия законен представител, освен в предвидените от законите на страната случаи.

3. Груби нарушения на задълженията на пациента посочени в чл.20 на този Правилник, освен ако той се намира в състояние, застрашаващо живота му.

Чл.32 /1./ При изписване на пациент, отделението в което е бил на лечение, изготвя епикриза в три екземпляра: за пациента, за лечебното заведение за доболнична медицинска помощ или за общо практикуващия лекар, където пациента е регистриран и за „онкологичното досие“ или за листа „История на заболяването“.

/2./ При необходимост за активно наблюдение или продължаване на лечението на пациента в амбулатории или домашни условия това изрично се записва в епикризата.

Чл.33.  При изписване на носител за микробни агенти, причинители на остри и хронични заразни болести, отделението изпраща бързо известие до РЗИ и съответното лечебно заведение по местоживеене на пациента.

Чл.34.  При изписване на пациент, чието състояние налага придружител, отделението организира предаването му на неговите близки, ако пациента не е навършил 18 годишна възраст или е под попечителство, той се предава на неговия законен представител.

IX. ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕДАВАНЕ ТРУПА НА ПОЧИНАЛ ПАЦИЕНТ

Чл.35 /1./Трупът на починал пациент престоява в болничната стая на съответното отделение два часа при полагане на необходимите грижи за запазване външния му вид.

/2./ След изтичане на времето посочено в ал. 1, трупът се изпраща в Патологоанатомично отделение на МБАЛ – Хасково с ИЗ и епикриза.

./ Когато трупът подлежи на съдебно-медицинска експертиза, „съшият се изпраща в отделение за съдебна медицина на МБАЛ – АД -гр.Хасково придружен с документацията посочена в ал.2 .

Чл.36 /1./ Лекуващият или дежурният лекар от „СБАЛО – Хасково“ ЕООД – гр.Хасково, констатирал смъртта, попълва „Съобщение за смърт“ в два екземпляра,, които изпраща на длъжностното лице по гражданско състояние в общината по местоживеене.

       /2./ Трупът се предава на близките от лекар след представяне на „Акт за смърт“, издаден от общината.

Чл.37 /1./ На лицата, починали в СБАЛО – Хасково“ ЕООД, се извършва патологоанатомична аутопсия след уведомяване на родител, пълнолетно дете, съпруг, брат или сестра.

                 /2./ Патологоанатомична аутопсия се извършва и при смърт на дете, настанено извън семейството по реда на Закона за закрила на детето.

                 /3./  По изрична молба на близките на починалия в случаите по ал. 1 управителят на СБАЛО – Хасково“ ЕООД може да издаде заповед за освобождаване от патологоанатомична аутопсия.

              /4./ По изрична писмена молба на родител, настойник или попечител ръководителят на лечебното заведение може да издаде заповед за освобождаване от патологоанатомична аутопсия в случаите по ал. 2,  ако детето е починало в лечебното заведение.

              /5./ Патологоанатомична аутопсия не се извършва, когато трупът подлежи на съдебномедицинска експертиза.

            /6./ Резултатите от аутопсията и съвпадението/несъвпадението на окончателната клинична с патолого-анатомичната диагноза се обсъждат от екипите на „СБАЛО – Хасково“ ЕООД всяко тримесечие.