”СБАЛО – Хасково” – ЕООД е единственото лечебно заведение в Хасковска и Кърджалийска област, оказващо комплексна помощ в организацията, ръководството и извършването на профилактика, активно издирване, ранна диагностика, комплексно лечение, периодично наблюдение, палиативно лечение и подобряване качеството на живот на пациенти със злокачествени заболявания и преканцерози.

„СБАЛО Хасково“ ЕООД започва своята история през 1952г. с откриване на три кабинета – хирургичен, гинекологичен и оториноларингологичен. Към хирургично и гинекологично отделение на Окръжна болница са заделени по 5 легла за онкоболни подлежащи на оперативно лечение. През 1954г.на болницата се дават 5 стаи в които се разкриват първите  собствени хирургични легла и операционна. През 1965г.болницата се премества в сегашната си сграда. Разкрити са самостоятелни хирургично и вътрешно отделения. На първия етаж се разполагат регистратурата и поликлиничните кабинети. През 1968г.към вътрешно отделение са разкрити легла за настаняване на кожно болни,провеждащи рентген терапия.В началото на 1969г. е разкрито и гинекологично отделение, а през 1983г. – лъчетерапевтично отделение.

От 5.10.2000г. болницата е регистриран като търговско дружество “Междуобластен диспансер за онкологични заболявания със стационар-Хасково”. А от 17.12.2010г. е преобразувана на „Специализирана болница за активно лечение по онкология-  Хасково“  ЕООД

„СБАЛО – Хасково” ЕООД обслужва население от 18 общини от Хасковска и Кърджалийска области  обща численост 382389  жители

„СБАЛО – Хасково” ЕООД, съгласно Разрешение за осъществяване на лечебна дейност с № СБ – 80/13.04.2016г. на МЗ осъществява следните дейности:

– диагностика и лечение на заболявания, когато лечебната цел не може да се постигне в условията на извънболничната помощ;

– диагностика и консултации, поискани от лекар или лекар по дентална медицина от други лечебни заведения

– диспансеризация

– клинични изпитвания на лекарствени продукти и медицински изделия  съгласно  действащото в страната законодателство  

по следните медицински специалности

– Медицинска онкология;

– Хирургия;

– Акушерство и гинекология;

– Лъчелечение;

– Образна диагностика;

– Клинична лаборатория;

– Обща и клинична патология;

– Анестезиология и интензивно лечение