„СБАЛО – Хасково“ ЕООД оказва болнична помощ на задължително здравноосигурени лица по следните медицински дейности:

№ по ред № АПр Амбулаторни процедури
1 5 Определяне на план за лечение на болни с онкологични заболявания от онкологична комисия
2 6 Системно лекарствено лечение при злокачествени заболявания
3 7 Амбулаторно наблюдение/диспансеризация при злокачествени заболявания и при вродени хематологични заболявания
4 8 Проследяване на терапевтичния отговор при пациенти на домашно лечение с прицелна перорална противотуморна терапия и перорална химиотерапия
5 38 Амбулаторно наблюдение и проследяване на терапевтичния отговор при пациенти, получаващи скъпоструващи лекарствени продукти по реда на чл. 78, ал 2 от ЗЗО
6 99 Предсрочно изпълнение на дейностите по Клинична пътека
№ по ред № КП Клинични пътеки
1 163 Оперативни интервенции чрез долен достъп за отстраняване на болестни изменения или инвазивно изследване на женските полови органи, при лица над 18 години
2 193 Оперативно лечение на онкологично заболяване на гърдата: стадии Tis 1-4 N 0-2 M0-1, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
3 194 Оперативни интервенции върху гърда с локална ексцизия и биопсия, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
4 199.1 Лечение на тумори на кожа и лигавици – злокачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
5 199.2 Лечение на тумори на кожа и лигавици – доброкачествени новообразувания, при лица от 10 до 18 години и над 18 години
6 202 Оперативни процедури върху щитовидна и паращитовидни жлези, със среден обем и сложност, при лица над 18 години
7 240 Продължително системно парентерално лекарствено лечение на злокачествени солидни тумори и свързаните с него усложнения , при лица над 18 години
8 241.1 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори и хематологични заболявания с КТ на минимум две зони или костномозъчно изследване, при лица над 18 години
9 241.2 Диагностични процедури за стадиране и оценка на терапевтичния отговор при пациенти със злокачествени солидни тумори с МРT, при лица над 18 години
10 246 Ортоволтно перкутанно лъчелечение и брахитерапия с високи активности
11 249 Триизмерна конвенционална телегаматерапия и брахитерапия със закрити източници
12 253 Палиативни грижи за болни с онкологични заболявания
13 999 Наблюдение до 48 часа в стационарни условия след проведена амбулаторна процедура