Списък на здравни обществени услуги, предоставяни от „Специализирана болница за активно лечение по онкология Хасково“ ЕООД

Съгласно Решение 704 от 05.10.2018 г. на МС, Приложение 4

  Административна услуга Правно основание Срок за изпълнение Необходими документи и звено, от което се предоставя  Такса
1. Писмено съобщение за смърт Закон за гражданската регистрация – чл.55 До 1(един) ден. Издава се от  отделението на „СБАЛО Хасково“ ЕООД, където е починало лицето  

Не се дължи

2. Издаване на болничен лист      от лекуващите лекари и ЛКК Наредба за медицинската експертиза – чл.7 В съответст-вие със сроковете и регламента на НМЕ. Издава се от лекуващите лекари/ лекарите провеждащи диспансерното наблюдение и ЛКК  

 

Не се дължи

3. Издаване на дубликат на болничен лист Наредба за медицинската експертиза – чл.53 До 2 (два) работни дни. Издава се с молба до управителя от лекуващите лекари/ лекарите провеждащи диспансерното наблюдение или ЛКК  

 

Не се дължи

4. Издаване на медицинска документация (медицински рецепти, предписания, протоколи, удостоверения, свидетелства, експертизи и др.) Закон за здравето – чл.27 Национален рамков

договор

Определя се от вида на документа. Издават се от лекуващия лекар/началник в отделенията на „СБАЛО Хасково“ ЕООД или от лекарите в ДКБ Не се дължи.

Пациенти без здр. осигуровка

заплащат такса за консултация и удостоверение, в съответствие с ценоразписа на „СБАЛО Хасково“ ЕООД, публикуван  на сайта на болницата.

5. Изготвяне на етапна епикриза при превеждане на пациент от едно леч.заведение в друго Наредба № 49 от 18.10.2010г. на МЗ – чл.23 До 1(един) работен ден. Издават се в отделенията на „СБАЛО Хасково“ ЕООД от лекуващия лекар/началник отделението.  

 

Не се дължи

6. Изготвяне на епикриза при изписване на пациент от лечебното заведение Наредба №49 от 18.10.2010г. на МЗ– чл.24 При изписване на пациента или след получаване на хист. резултат Издават се в отделенията на „СБАЛО Хасково“ ЕООД от лекуващия лекар/началник отделението. Не се дължи
7. Предоставяне на здравна информация от лечебното заведение, отнасяща се до здравословното състояние  на пациента, включително копия от медицинските му документи Закона за здравето – чл.286, ал.1 До 2 (два) работни дни. Молба до Управителя /свободен текст/ Заплаща се такса само за документи/копия от образно изследване на ел.носител включени в ценоразписа на „СБАЛО Хасково“ЕООД .
8. Запознаване на наследници и роднини по права и по съребрена линия до четвърта степен, включително със здравната информация за починалия пациент и предоставяне на копия от медицинските документи. Закона за здравето – чл.286, ал. 3 До 2 (два) работни дни. Молба до Управителя /свободен текст/ Заплаща се такса само за документи/копия от образно изследване на ел.носител включени в ценоразписа на „СБАЛО Хасково“ЕООД .