Публикувана в АОП 848543

Крайна дата за приемане на оферти е : 28.06.2018, 12.00 часа Отварянето на получените ферти ще се извърши на 29.06.2018 в часа в сградата на „СБАЛО ХАСКОВО“ ЕООД гр. Хасково Класиране

Докумени :

Документация за участие в ОП

ЕЕДОП

Приложения

Техническа спецификация

Ценово предложение

Указание на АОП за ЕЕДОП

Протоколи