Протокол 4 – отваряне на офертиПубликувана в АОП Публикувана в АОП с уникален код: 694856 Крайна дата за приемане на оферти е : 10.12.2015, 12:30 часа Отварянето на получените ферти ще се извърши на 11.12.2015 в 10:00 часа в сградата на „СБАЛО ХАСКОВО“ ЕООД гр. Хасково сграда на СБАЛО Хасково ЕООД град Хасков

Документи

Техническо предложение, Ценова оферта, Документация за участие, Разяснение относно питане

Протокол за отваряне на оферти, Протокол 2, Ценовите оферти от плик 3 ще бъдат отворени на 03.02.2016г в 10.30ч. в кабинета на управителя на СБАЛО Протокол за отваряне на оферти, Ценовите оферти от пл

Протокол 2

Протокол 4 – отваряне на оферти

Протокол 5

Протокол 6

Класиране