Община Хасково изгради нов Лъчетерапевтичен комплекс към „Специализирана болница за активно лечение по онкология – Хасково” ЕООД – гр. Хасково с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013, съфинансирана от ЕС, чрез Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР).

Придобивката  е резултат от провежданата политика на общината, в която подобряването на здравната инфраструктура, повишаването на качеството на живот и устойчивото развитие са поставени като основни приоритети. Новата сградата  е разположена в самостоятелен парцел, отреден за болнична дейност в кв. 42, Болярово по плана на град Хасково. Изградена е  пристройка и преустройство на част от съществуващи болнични сгради в отделение за диагностика и лъчелечение на онкологични заболявания. Закупено е специализирано високотехнологично оборудване за лечение на дълбоко разположени туморни процеси като карцином на бял дроб, простата, гинекологични тумори и др. Това формира така наречения телегаматерапевтичен комплекс, където пациентите ще получат адекватно лечение по местоживеене.