Приложение 1

Утвърдил: Управител: (Д-р Матей Матеев)

Ц Е Н О Р А З П И С

за медицински услуги на лица, които не са здравноосигурени и за дейности, които не са обект на договаряне с НЗОК.

ВИД УСЛУГА ЦЕНА
1 ПРЕГЛЕД В СПЕЦИАЛИЗИРАН КОНСУЛТАТИВЕН КАБИНЕТ 25 лв.
2 БИОПСИЯ ПВКУ 15 лв.
3 КОЛОНОСКОПИЯ 15 лв.
4 КОЛОНОСКОПИЯ С ПРИЦЕЛНА БИОПСИЯ 30 лв.
5 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ КОЖА ЛЕЗИЯ С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 30 лв.
6 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ ГЪРДА С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 50 лв.
7 ВЗЕМАНЕ НА БИОПСИЯ ОТ ЛИМФЕН ВЪЗЕЛ С ЛОКАЛНО ОБЕЗБОЛЯВАНЕ 50 лв.
8 ГИНЕКОЛОГИЧНА  ЦИТОНАМАЗКА 10 лв.
9 СЕКРЕТ ОТ ГЪРДА 10 лв.
10 ПУНКТАТ ОТ ГЪРДА 15 лв.
11 ЦИТОНАМАЗКА ОТ ХРАЧКА 10 лв.
12 ПУНКТАТ ( ПЛЕВРАЛЕН, КОРЕМЕН, ПЕРИКАРДЕН ) 30 лв.
13 СЕКРЕТ ОТ РАНА 10 лв.
14 ЛАВАЖНА ТЕЧНОСТ ОТ ПИКОЧЕН МЕХУР, УРЕТЕРИ И ПИЕЛОН 15 лв.
15 ЦИТОНАМАЗКА ОТ УСТНА  КУХИНА, ОЧНИ ЛЕЗИИ 10 лв.
16 МАТЕРИАЛ ОТ КОЖНИ ЛЕЗИИ 10 лв.
17 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА 10 лв.
18 СЕКРЕТ ОТ ФИСТУЛА, ОПЕРАТИВНА РАНА 10 лв.
19 ЦИТОЛОГИЧНО  ИЗСЛЕДВАНЕ  НА ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ 80 лв.
20 ЦИТОЛОГИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ФИБРОБРОНХОСКОПИЯ С БИОПСИЯ 110 лв.
21 ИЗСЛЕДВАНЕ НА  ХИСТОЛОГИЧЕН МАТЕРИАЛ 50 лв.
22 РЕВИЗИЯ И КОНСУЛТАЦИЯ НА  ХИСТОЛОГИЧНИ И ЦИТОЛОГИЧНИ ПРЕПАРАТИ 30 лв.
23 КРЪВНА КАРТИНА, АВТОМАТИЧНО – ХЕМОГЛОБИН, ЕРИТРОЦИТИ, ЛЕВКОЦИТИ , ТРОМБОЦИТИ, MCV, MCH, MCHC И ДРУГИ ИЗЧИСЛЕНИ ПОКАЗАТЕЛИ 4 лв.
24 ДИФЕРЕНЦИАЛНО БРОЕНЕ НА ЛЕВКОЦИТИ 4 лв.
25 МОРФОЛОГИЯ НА ЕРИТРОЦИТИТЕ 3 лв.
26 СУЕ 2 лв.
27 ВРЕМЕ НА КЪРВЕНЕ 2 лв.
28 ВРЕМЕ НА СЪСИРВАНЕ 2 лв.
29 ПРЕСЯВАЩИ ТЕСТОВЕ /ПРОТРОМБИНОВО ВРЕМЕ, АРТ/ ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв.
30 ФИБРИНОГЕН 3 лв.
31 ХИМИЧНО ИЗСЛЕДВАНЕ НА УРИНА С ТЕЧНИ РЕАКТИВИ / БЕЛТЪК, БИЛИРУБИН, УРОБИЛИНОГЕН / – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв.
32 ХИМИЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ НА УРИНА СЪС СУХИ ТЕСТОВЕ/ КОМПЛЕКСНО / И СЕДИМЕНТ 3 лв.
33 P, CA – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв.
34 MG, FE, ЖСК, ЙОНИЗИРАН CA – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв.
35 ГЛЮКОЗА, КРЕАТИНИН, УРЕА, БИЛИРУБИН /ОБЩ И ДИРЕКТЕН /, ПИКОЧНА КИСЕЛИНА, ХОЛЕСТЕРОЛ, ТРИГЛИЦЕРИДИ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв
36 LDL ХОЛЕСТЕРОЛ,  HDL ХОЛЕСТЕРОЛ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв.
37 АСАТ, АЛАТ, ЛДХ, ГГТ, АЛФА АМИЛАЗА, АФ – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв.
38 ОБЩ БЕЛТЪК, АЛБУМИН – ЗА ВСЕКИ ПОКАЗАТЕЛ ПО 3 лв.
39 ВЕНЕПУНКЦИЯ 2 лв.
40 ТУМОРНИ МАРКЕРИ И ХОРМОНИ 15 лв.
41 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА ЧЕРЕП,ЛИЦЕВИ КОСТИ, СУНУСИ, КРАЙНИЦИ, РАМЕНЕН ПОЯС, СТАВИ ПО 15 лв.
42 РЕНТГЕНОСКОПИЯ НА БЯЛ ДРОБ 15 лв.
43 РЕНТГЕНОГРАФИЯ НА БЯЛ ДРОБ,СЪРЦЕ,МЕДИАСТИНУМ, КОРЕМ, ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ,ГРЪДЕН КОШ ПО 20 лв.
44 РЕНТГЕНОВО ИЗСЛЕДВАНЕ НА ХРАНОПРОВОД, СТОМАХ, ТЪНКИ ЧЕРВА, ИРИГИГРАФИЯ 25 лв.
45 КАТ /СКЕНЕР/ – ГЛАВА НАТИВНО 80 лв.
46 КАТ /СКЕНЕР/ – ГЛАВА С КОНТРАСТ 90 лв.
47 КАТ / СКЕНЕР/ – ШИЙНИ ПРЕШЛЕНИ 90 лв.
48 КАТ /СКЕНЕР/ – ТОРАКАЛНИ ПРЕШЛЕНИ 90 лв.
49 КАТ /СКЕНЕР/ – ЛУМБАЛНИ ПРЕШЛЕНИ 90 лв.
50 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ – НАТИВНО 90 лв.
51 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ С КОНТРАСТ 100 лв.
52 КАТ /СКЕНЕР/ – КОРЕМ И МАЛЪК ТАЗ 100 лв.
53 КАТ /СКЕНЕР/ – ТАЗ С ТАЗОБЕДРЕНИ СТАВИ 90 лв.
54 КАТ  /СКЕНЕР/-  КРАЙНИЦИ 90 лв.
55 КАТ /СКЕНЕР/ – ЗАПИС НА ВТОРИ ДИСК 10 лв.
56 КАТ /СКЕНЕР/ – БЯЛ ДРОБ 90 лв.
57 МАМОГРАФИЯ – ДВЕТЕ ГЪРДИ В ЕДНА ПРОЕКЦИЯ 20 лв.
58 МАМОГРАФИЯ – ДВЕТЕ ГЪРДИ В ДВЕ ПРОЕКЦИИ 40 лв.
59 ЕХОГРАФИЯ НА КОРЕМНИ И РЕТРОПЕРИТОНЕАЛНИ ОРГАНИ 20 лв.
60 ЕХОГРАФИЯ НА МЛЕЧНИ ЖЛЕЗИ 20 лв.
61 КОНСУЛТАЦИЯ НА ОБРАЗНО ИЗСЛЕДВАНЕ 30 лв.
62 ПРИЕТИ ПАЦИЕНТИ, КОИТО НЕ СА ЗДРАВНО ОСИГУРЕНИ  И ЛИЦА, КОИТО НЕ СА ГРАЖДАНИ НА СТРАНИ ЧЛЕНКИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ И СТРАНИ, С КОИТО БЪЛГАРИЯ НЯМА МЕЖДУНАРОДНИ СПОГОДБИ ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗАПЛАЩАТ ЦЕНАТА НА СЪОТВЕТНАТА КЛИНИЧНА ПЪТЕКА ИЛИ АМБУЛАТОРНА ПРОЦЕДУРА, КАКТО И ЦЕНАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ, КОИТО СА ИЗВЪН ЦЕНАТА НА КП ИЛИ АПр
63 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ И КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТЕЛК 60 лв.
64 ИЗДАВАНЕ НА КОНСУЛТАЦИЯ ЗА ТЕЛК 50 лв.
65 ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ТЕЛК 10 лв.
66 ТАКСА ЗА ПРИДРУЖИТЕЛ НА БОЛЕН В СТАЦИОНАРА  /НА ДЕН/ 20 лв.